سنسورهای درب Autonics

سنسور درب ADS-SE1/2
سنسور درب ADS-SE
سنسور درب ADS-A