کنترلر Autonics

Pulse(Rate) Meters
پالس میتر
Timers
تایمر
Counters
شمارنده
Temperature Controllers
کنترلر دما
Logic Panels
پنل های منطقی
Graphic Touch Panels
پنل های گرافیکی لمسی
Field Networks
مبدل های ارتباطی
Panel Meters
پنل میتر
Power Controllers
کنترلر توان
Display Units
واحدهای نمایش
Switching Mode Power Supplies
منابع تغذیه سوئیچینگ
Sensor Controllers
کنترلر سنسور
SSR
رله های حالت جامد