سنسور و انکودرهای Autonics

Area Sensors
سنسورهای ناحیه ای Autonics
Photoelectric Sensors
سنسورهای نوری Autonics
Proximity Sensors
سنسورهای مجاورتی Autonics
Door/Door Side Sensors
سنسورهای درب Autonics
Pressure Sensors
سنسورهای فشار Autonics
Fiber Optic Sensors
سنسورهای فیبر نوری Autonics
Rotary Encoders
انکودر های چرخشی Autonics