سنسورهای مجاورتی Autonics

سنسور القایی PRD
سنسور القایی PRCM
سنسور القایی PRW
سنسور القایی PR
سنسور القایی PRAW
سنسور القایی PRA
سنسور القایی PRDCM
سنسور القایی PRDW
سنسور القایی PRDAW
سنسور القایی PRDA
سنسور القایی PRACM
سنسور القایی PRDAT
سنسور القایی مربعی PFI
سنسور القایی مربعی PS-PSN
سنسور القایی PET18-5
سنسور القایی PRDACM
سنسور خازنی CR
سنسور القایی مربعی AS