انکودر های چرخشی Autonics

Absolute encoders
انکودرهای مطلق Autonics
Incremental encoders
انکودرهای افزایشی Autonics