سرو موتور ۲۰۰ ولت / انکودر مطلق

سری XML-FA  /  فلنچ ۴۰

سری XML-FB  /  فلنچ ۶۰

سری XML-FC  /  فلنچ ۸۰

سری XML-FE  /  فلنچ ۱۳۰

سری XML-FF  /  فلنچ ۱۸۰

سری XML-FG  / فلنچ ۲۲۰